دبستان دخترانه سادات اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

همدلی با کودکان فلسطین

همدلی و اظهار تأسف و ناراحتی 

با کودکان عزیز فلسطینی

همراه با دختران مدرسه سادات