دبستان دخترانه سادات اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.