دبستان دخترانه سادات اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

کسب رتبه ی اول درجشنواره دانش آموزی همتا

تقدیر از دانش آموز عزیز زهرا مستاجران 

کسب رتبه ی اول د رجشنواره دانش آموزی همتا 

افتخارات و دستاوردها

...